# استقبال_کم_نظیر_از_صنایع_دستی_گیلان،_تولیدات_را_کم